Archiv der Kategorie: Agression against Yugoslavia

THE TRUTH Pred­met IT-99-37-PT, Tu­ži­lac pro­tiv Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća.

OPTUŽENI MILOŠEVIĆ: Uko­li­ko ne bu­dem mo­gao da vam to iz­ne­sem usme­no, za šta mi tre­ba 40 mi­nu­ta, to ću iz­ne­ti u pi­sanom ob­li­ku. Mo­ji sa­rad­ni­ci će to da­ti no­vi­na­ma, uko­li­ko mi ne omo­gu­ći­te da to sa­da ka­žem. Če­tvr­tak, 30. av­gust 2001. Sta­tu­sna kon­fe­ren­ci­ja … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Agression against Yugoslavia, Aufarbeitung | Hinterlasse einen Kommentar